2013 / 2014
Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia II


NAŠE PRIORITY:
Projekty
Olympiády
Divadlo a divadelný festival
Tvorba poézie a prózy
Prednes poézie a prózy
Anglické eseje
Mladí prekladatelia
Rétorika a improvizácia
Americký týždeň
Exkurzie a pobyty

Retrospektíva našich aktivít .pdf