2013 2014
Vzdelávacia oblasť:
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra


Naším cieľom je pomôcť našim žiakom:

 • pri ich orientácii v priestore (geografia) a čase (dejepis)
 • porozumieť fungovaniu súčasnej spoločnosti (občianska náuka)
 • rozvíjať ich zručnosti a talent (výtvarná výchova, hudobná výchova)
 • formovať ich postoje, vystupovanie, názory a hodnoty (etická výchova, náboženská výchova, psychosociálny tréning)
V školskom roku 2013/2014 ponúkame žiakom možnosť zapojiť sa do nasledovných súťaží:
 • Geografická olympiáda pre nižšie aj vyššie ročníky
 • Dejepisná olympiáda pre vyššie ročníky
 • Olympiáda ľudských práv
Tiež sa môžu zúčastniť exkurzií, či iných akcií:
 • Exkurzia do Budapešti – prehliadka mesta, Tropikárium
 • Návšteva súdneho pojednávania
 • Návšteva SHMÚ
 • Exkurzia do Viedne
 • Exkurzia do NR SR
 • Exkurzia do Nitry a Bojnej (v spolupráci s PK Jazyk a komunikácia I)
 • Exkurzia Krakov – Osvienčim (3 dni)
 • Návšteva SLOVNAFTu
 • Zbierka výtvarných pomôcok pre neziskovú organizáciu Plamienok
 • Spolupráca s detskými domovmi
 • Týždeň modrého gombíka
 • Koza za koláčik
 • Zbieranie vrchnáčikov z PET fliaš