Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia II


Predmetová komisia Jazyk a komunikácia II v školskom roku 2014/15 ponúka nasledujúce aktivity pre študentov nášho gymnázia:
1.
Európsky deň jazykov (26.9)- školské a mimoškolské činnosti spojené s rôznymi jazykmi
2. Návšteva divadelného predstavenia Frankenstein v anglickom jazyku pre II., III., a IV. ročník gymnázia – október 2014
3. Súťaž mladých prekladateľov – október/november 2014
4. Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku – školské kolo v novembri/decembri 2014 a okresné kolo január 2015
5. Súťaž Nadácie otvorenej spoločnosti v písaní esejí v anglickom jazyku – december 2014
6. Súťaž Európa v škole – október 2014-máj 2015
7. Prednes poézie a prózy v anglickom jazyku – október-december 2014
8. Návšteva divadelného predstavenia Peter Black v anglickom jazyku pre žiakov Primy, Sekundy a Tercie – február 2015
9. Písanie originálnej poézie a prózy v anglickom jazyku – január-marec 2015
10. Súťaž v rétorike v anglickom jazyku – marec-apríl 2015
11. Divadelný festival v anglickom jazyku – apríl 2015
12. Súťaž Supertrieda – máj 2015

NAŠE PRIORITY:

Projekty
Olympiády
Divadlo a divadelný festival
Tvorba poézie a prózy
Prednes poézie a prózy
Anglické eseje
Mladí prekladatelia
Rétorika a improvizácia
Americký týždeň
Exkurzie a pobyty

Retrospektíva našich aktivít .pdf