Vzdelávacia oblasť:
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra


V školskom roku 2014/2015 ponúkame žiakom nasledujúce akcie a exkurzie:
 • výstava Tutanchamon - jeho hrobka a poklady -
  pre dobrovoľníkov v poobedňajších hodinách za nižšie vstupné v rámci školskej akcie
 • návšteva Viedne - historické centrum, Umeleckohistorické múzeum, Hofburg
 • návšteva súdneho pojednávania
 • návšteva Národnej rady Slovenskej republiky
 • návšteva SHMÚ - pre dobrovoľníkov v poobedňajších hodinách
 • návšteva SLOVNAFTu
 • 3-dňová historicko-geograficko-literárna exkurzia Martin
  a okolie

Naším cieľom je pomôcť našim žiakom:

 • pri ich orientácii v priestore (geografia) a čase (dejepis)
 • porozumieť fungovaniu súčasnej spoločnosti (občianska náuka)
 • rozvíjať ich zručnosti a talent (výtvarná výchova, hudobná výchova)
 • formovať ich postoje, vystupovanie, názory a hodnoty (etická výchova, náboženská výchova, psychosociálny tréning)