Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia I


PK Jazyk a komunikácia v školskom roku 2015/2016 ponúka tieto exkurzie/akcie so žiakmi:

 • návšetva miestnej knižnice a oboznámenie sa  s fungovaním knižnice - žiaci prím
 • návšteva Univerzitnej knižnice v Bratislave pre maturantov
 • ponúka služby študovne SJL
 • čitateľský kútik v škole – Vezmi si knihu, dones knihu
 • pravidelné návštevy divadelných predstavení v SND, divadlách GUNAGU, ASTORKA, LUDUS a ďalších podľa záujmu žiakov
 • literárne víkendy pre literárne talenty 
 • návštevy aktuálnych podujatí SNG v Bratislave
 • návštevy čítačiek literatúry v rámci literárnych festivalov
 • aktívne sa budeme zapájať do literárnych súťaži

 • Návšteva knižnice a študovne pre prvé ročníky
 • Výstava španielskeho umenia vo Viedni pre maturantov
 • Divadelné predstavenie pre žiakov divadelného súboru školy
 • Návšteva Aula Cervantes
 • Európsky deň jazykov – Jazyková hra v centre Bratislavy
 • Prehliadka centra Bratislavy v španielčine
 • Vvzdelávací pobyt v Murcii – centrum Arbolar
 • Výmenný pobyt v Madride (15.-23.10.2014 .pdf)

Predmetová komisia Slovenského jazyka a literatúry pravidelne organizuje návštevy bratislavských divadiel, aktuálnych výstav, kultúrnych podujatí
bližšie informácie p.p. Babejová a p.p. Klimeková

V tomto školskom roku sa môžete zapojiť do Olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry / bližšie info www. iuventa.sk (sú tam uverejnené aj súťažné texty z predchádzajúcich rokov)
Školské kolo Olympiády bude podľa pokynov organizátora. Informácie Vám podajú vaše pani profesorky SJ aL.

Zorganizujeme aj školské/ triedne kolá recitačných súťaží.
O termínoch Vás budú informovať p. profesorky SJ a L.

Aktívne sa zapojíme do 5. ročníka súťaže Vráťme knihy do škôl.

Žiaci prím, sekúnd, tercií a kvarty sa zúčastnia súťaže MLADÝ NOVINÁR. Bližšie informácie poskytne p. Babejová

Pri príležitosti Roka Ľ. Štúra  budú jednotlivé triedy pracovať
na projektoch o jeho živote a tvorbe, ktoré budú prezentovať v triedach a na Dni otvorených dverí 10.12.2015. Podľa záujmu žiakov sa uskutoční exkurzia pod názvom Po stopách Ľ. Štúra.


„Prečo študovať na gymnáziu so španielsko-slovenskou bilingválnou sekciou?“
alebo „Sekcia španielskeho jazyka Vám ponúka“:

- výučba španielskeho jazyka, konverzácie a odborných predmetov (MAT, FYZ, CHE, BIO, UKL, GEG) kvalifikovanými lektormi zo Španielska až do úrovne C1
- možnosť dosiahnuť úroveň španielskeho jazyka B1 alebo B2
aj v nebilingválnej sekcii
- účasť na súťažiach rôzneho zamerania (literárne, divadelné, umelecké, vedecké. atď.):


Členovia divadelného súboru c šk.r. 2014/15

- účasť na výmenných pobytoch - partnerské stredné školy
Výmenný pobyt alebo po španielsky "intercambio" je asi tým najzaujímavejším, čo naša škola ponúka - my cestujeme
do Španielska, bývame v rodinách, spoznáme španielsku školu,mesto, kraj a  zúčastňujeme sa na vyučovaní, bývame v španielskych rodinách a potom španielski študenti prichádzajú k nám, kde im tiež pripravíme zaujímavý program pobytu.
- olympiády - každoročne usporadúvame Olympiádu v španielskom jazyku pre bilingválnu aj nebilingválnu sekciu, najlepší postupujú
do krajského a celoštátneho kola
- študovňa španielskeho jazyka a jej aktivity - študovňa je otvorená pre všetkých, ktorí majú chuť čítať a zdokonaľovať sa
v španielskom jazyku. Možno v nej nájsť množstvo diel významných španielskych autorov, ale aj novinky zo súčasnosti, slovníky, DVD filmy, atď