ZDRUŽENIE PRIATEĽOV
GYMNÁZIA FEDERICA GARCIU LORCU, HRONSKÁ 3,
BRATISLAVA
OBČIANSKE ZDRUŽENIE


Vážení rodičia,
chceme Vám poďakovať za Vaše príspevky (pozri bližšie dokument Poďakovanie rodičom) a zároveň  Vám chceme prezentovať  fotografie z nového priestorového vybavenia v našej škole, zakúpeného
z prostriedkov OZ od júna 2015-októbra 2015.
V tomto období sme tiež sponzorovali všetky koncoročné odmeny žiakov, preplatili sme celú exkurziu do Tarzánie pre najlepších žiakov školy – bližšie info nájdete v Akciách školy/Tarzánia, v plnej sume sme uhradili dvojdňové animačné sústredenie Žiackej školskej rady
v Svätom Jure, čiastočne sme sponzorovali akciu Halloween na škole.
 O ďalších aktivitách Vás budeme opäť informovať.

členovia OZ
Nábytok v španielskej učebni č. 95

Nábytok v novej triede I.A

Nábytok v anglickej učebni č. 86

Nábytok v španielskej učebni č.75

Nový nábytok v jedálni

Polica na voľnú výmenu kníh

Policový systém v slovenskej študovni

Policový systém v slovenskej študovni

Vážení rodičia a priatelia nášho občianskeho združenia,

správna rada OZ a Rodičovská rada na svojom zasadnutí dňa 01.06.2015 schválila  príspevok do OZ na školský rok 2015/2016
vo výške  50,00 € na žiaka školy. Ak naše gymnázium navštevujú dvaja súrodenci príspevok je 100,00 € a v prípade troch súrodencov 130,00 €.

V prípade, že sa rozhodnete príspevky zaslať
na náš účet č. 2628555932/ 1100, prosíme Vás o tieto údaje:
    1. ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia žiaka
    2. ako doplňujúci údaj / účel platby/ meno, priezvisko a triedu žiaka

Touto cestou Vás chceme poprosiť o odovzdanie fotokópie dokladu
o prevode peňazí triednemu učiteľovi za účelom presnej evidencie príspevkov. 

Za všetky Vaše príspevky Vám vopred ďakujeme.

V prípade, že máte nejaké otázky týkajúce sa našej činnosti, radi Vás privítame po skončení rodičovského združenia v zborovni školy, kde sa pravidelne v tomto čase stretávame.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Správna rada OZ

Zoznam členov Správnej rady a dozornej rady Združenia priateľov Gymnázia F. G. Lorcu
Hronská 3, 82107 Bratislava


Správna rada:
p. Jaroslava Kubáčková
p. Klaudia Zápalová
Mgr. Andrea Martinská – Vavrová
Mgr. Eva Babejová
Mgr. Mária Vodnáková

Dozorná rada:
p. Valéria Pospechová
p. Ján Sabin
Mgr. Zuzana Klimeková

Správna a Dozorná rada pracuje v tomto zložení od septembra 2014.