Vzdelávacia oblasť:
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra


V školskom roku 2016/2017 ponúkame žiakom nasledujúce akcie a exkurzie:

 • návšteva súdneho pojednávania
 • charitatívna akcia Koza za koláčik na pomoc ľuďom v Afrike
 • návšteva Národnej rady Slovenskej republiky
 • návšteva SLOVNAFTu
 • 3-dňová dejepisno-geograficko-literárna exkurzia Turiec - Orava
Žiakom taktiež ponúkame zapojiť sa do predmetových olympiád:
 • dejepisná olympiáda
  - predseda školskej komisie Mgr. Miloš Tichý
 • geografická olympiáda
  - predseda školskej komisie RNDr. Zuzana Čuchorová
 • olympiáda ľudských práv
  - predseda školskej komisie Mgr. Zuzana Pravdová
Naším cieľom je pomôcť našim žiakom:
 • pri ich orientácii v priestore (geografia) a čase (dejepis)
 • porozumieť fungovaniu súčasnej spoločnosti (občianska náuka)
 • rozvíjať ich zručnosti a talent (výtvarná výchova, hudobná výchova)
 • formovať ich postoje, vystupovanie, názory a hodnoty (etická výchova, náboženská výchova, psychosociálny tréning)