Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia II


Naše priority:
Aktívne jazykové činnosti - posilnenie komunikatívnej stránky jazyka a rozvoj čitateľskej gramotnosti
Projekty
Olympiády
Súťaže
Divadlo a divadelný festival

Predmetová komisia Jazyk a komunikácia II v školskom roku 2017/18 ponúka nasledujúce aktivity pre študentov nášho gymnázia:
- pre všetky cudzie jazyky – angličtina, španielčina, nemčina, ruština
1.
Európsky deň jazykov (26.9.)- oslava rôznorodosti jazykov
2. Juvenes Translatores - súťaž mladých prekladateľov – október/november 2017 (http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm)
3. Olympiády
- anglický jazyk - školské kolo do 24.11.2017, okresné kolo – 16.01.2018
- španielsky jazyk - školské kolo do 8.12.2017, krajské kolo – 12.02.2018
- nemecký jazyk - školské kolo do 24.11.2017, okresné kolo – 18.01.2018
4. Európa v škole – súťaž v písomných, multimediálnych a umeleckých prácach v cudzom jazyku -  október 2017 - máj 2018
5. Deň Európy - oslava pri príležitosti vzniku EÚ - prvá polovica mája 2018

- pre anglický jazyk
1.English Week – intenzívny kurz angličtiny s anglicky hovoriacimi lektormi pre vybrané ročníky – september 2017
2. The World in 2030 – projekt tvorivosti pre mladšie ročníky – september - október 2017
3. Why volunteering? - diskusné fórum v anglickom jazyku pre predmaturitné a maturitné ročníky – október 2017
4. Divadelné predstavenia v anglickom jazyku pre vybrané ročníky Farenheit 451 (november 2017 ), The Heroes (február 2018), Romeo and Juliet (apríl 2018)
5. Shakespeare Memorial - prednes poézie a prózy v anglickom jazyku – október-december 2017
6. Československá literárna cena pre mladých autorov píšúcich v angličtine – október 2017-máj 2018
7. Súťaž v rétorike v anglickom jazyku – marec-apríl 2018
8. K dispozícii samoštudovňa anglického jazyka s možnosťou individuálnej konzultácie s učiteľom ANJ a zapožičania titulov pre rôzne úrovne jazykových znalostí. (informácie o otváracích hodinách, výpožičný poriadok a návratku na stiahnutie nájdete tu .pdf)

- pre španielsky jazyk
1. Návšteva Cervantesovho inštitútu v Bratislave
2. Gloria Fuertes – literárna súťaž v písaní poézie a prózy
v španielskom jazyku
3. Medzinárodná fotografická súťaž - Fotomontáž –
(http://www.mecd.gob.es/eslovaquia/convocatorias-programas/convocatorias-eslovaquia.html)
4. Návšteva španielskej študovne s možnosťou individuálnej konzultácie a zapožičania titulov pre rôzne úrovne jazykových znalostí.