Vzdelávacia oblasť:
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra


V školskom roku 2017/2018 ponúkame žiakom nasledujúce akcie a exkurzie:

 • návšteva čističky odpadových vôd
 • návšteva výstavy emócií v Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA
 • návšteva súdneho pojednávania
 • charitatívna akcia Koza za koláčik na pomoc ľuďom v Afrike
 • návšteva Národnej rady Slovenskej republiky
 • návšteva Národnej banky Slovenska
 • návšteva spaľovne OLO
 • návšteva  Múzea holokaustu v Seredi
 • účasť na prehliadke environmentálnych filmov EKOTOPFILM
 • 3-dňová exkurzia do Krakova - Osvienčimu - Vieličky
 • celoročná spolupráca s Krízovým strediskom DÚHA
Žiakom taktiež ponúkame zapojiť sa do predmetových olympiád:
 • dejepisná olympiáda
  - predseda školskej komisie Mgr. Miloš Tichý
 • geografická olympiáda
  - predseda školskej komisie RNDr. Zuzana Čuchorová
 • olympiáda ľudských práv
  - predseda školskej komisie Mgr. Zuzana Pravdová
Naším cieľom je pomôcť našim žiakom:
 • pri ich orientácii v priestore (geografia) a čase (dejepis)
 • porozumieť fungovaniu súčasnej spoločnosti (občianska náuka)
 • rozvíjať ich zručnosti a talent (výtvarná výchova, hudobná výchova)
 • formovať ich postoje, vystupovanie, názory a hodnoty (etická výchova, náboženská výchova, psychosociálny tréning)