Školský vzdelávací program

Školské vzdelávacie programy Gymnázia F. G. Lorcu sú k dispozícii
v plnom znení (vrátane výkonového a obsahového štandardu jednotlivých predmetov) u vedenia školy.

inovovaný štvorročného odboru vzdelávania v gymnáziu .pdf

päťročného bilingválneho odboru vzdelávania v gymnáziu .pdf

inovovaný päťročného bilingválneho odboru vzdelávania v gymnáziu .pdf

inovovaný osemročného odboru vzdelávania v gymnáziu .pdf

Školský poriadok

Gymnázium F.G.Lorcu na Hronskej ul. č. 3 v Bratislave je výberovou školou, v ktorej sa žiaci rozhodli študovať dobrovoľne a sú povinní riadiť sa jej pravidlami a školským poriadkom.

Zásady komunikácie s externým prostredím .pdf

Portfólio hodnotenia žiakov .pdf

Správa o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

ZDRUŽENIE PRIATEĽOV
GYMNÁZIA FEDERICA GARCIU LORCU, HRONSKÁ 3,
BRATISLAVA
OBČIANSKE ZDRUŽENIE