Gymnázium Federica Garcíu Lorcu

sídli na Hronskej ul. č. 3 v Bratislave. Je všeobecno-vzdelávacia vnútorne diferencovaná štátna škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravuje aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach. 

Gymnázium F.G. Lorcu je škola so slovensko-španielskou bilingválnou sekciou. Gymnázium má päťročné, osemročné
a štvorročné štúdium.

V školskom roku 2017/2018 sa otvoria:
  • 2 triedy prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania  s počtom žiakov 56, 
  • 2 triedy prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 56,
  • 2 triedy prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 56.