Školská jedáleň

Informácie pre stravníkov v školskej jedálni pre šk.r. 2019/2020 .pdf 

Zápisný lístok 2019/2020 .pdf

Žiadosť o vrátenie preplatku .pdf

Odhlasovanie zo stravy:

a) telefonicky na číslach  0911 95 61 74 (aj SMS), 02/45 24 41 14 alebo mailom na jedalen @ gymhron.sk: urgentné odhlášky
z neočakávaných dôvodov (choroba, nevoľnosť a pod.)
b) osobne na termináli v ŠJ -  odhlášky pre vopred známy dôvod (neúčasť žiaka na vyučovaní z dôvodu plánovanej návštevy lekára, školskej exkurzie a pod.)

Odhlasovanie je možné uskutočniť v časoch:

od 7,00 do 8,00 hod. - telefonické (aj SMS), mailové alebo terminálové odhlásenie na ten istý deň
od 7,00 do 14,30 hod. - terminálové a mailové odhlasovanie
na nasledujúce dni

Žiadosti o vrátenie preplatkov nie je možné posielať mailom, keďže žiadosti musia byť vlastnoručne podpísané! Žiadosť o vrátenie preplatku doručí vedúcej ŠJ žiak (alebo jeho zákonný zástupca) osobne alebo ju pošle poštou.