Krúžky v šk. roku 2017/2018
*Krúžky pracujú od októbra 2017 v uvedených časoch
a miestnostiach


Názov krúžku Vedúci krúžku Termín Učebňa
1. Príprava na maturitu zo španielčiny pre úroveň B1 a B2 Mgr. Dana Ondrišová St 13:00 - 15:00
špan. študovňa
2. Mladý reportér Mgr. Tatiana Heinzová podľa uzávierky čísla
č. 4
3. Prvá pomoc v matematike Mgr. Jana Soukupová Št 14:00-16:00
č. 28
4. Nebojme sa programovania Mgr. Elena Sýkorová Ut 14:30-15:30; Št 14:30-15:30
č. 32
5. Myslenie pre pokročilých Mgr. Samuel Almássy Po 13:30-14:30, Ut 14:00-15:00
č. 41
6. Nemčina - jazyk a kultúra Mgr. Lívia Balaďová Po 14:00-16:00
č. 90
7. Slovenský jazyk a gramatika hravo Mgr. Zuzana Klimeková Št 12:45-14:45
č. 110
8. Páli Vám to? PaedDr. Monika Pistovčáková Ut 14:00-15:00, Št 14:00-15:00 LAB FYZ
9. Svet cez objektív Mgr. Martina Varechová Po 14:00-15:00, Št 14:00-15:00 LAB BIO
10. Taller de teatro en español (španielske divadlo) Lda. Alonso Fernández Sandra, Lda. Santiago García Marta Ut 14:30-16:30 č. 90 / telocvičňa
11. Počítam, preto viem... Ing. Mgr. Helena Prelecová Po 14:45-15:45, Št 14:15-15:15 č. 33
12. Conversación en español (konverzácia v španielčine) Lda. Tais Trujillano Po, Ut 13:30-14:30 špan. študovňa
13. Turisticko-pohybový krúžok Mgr. Eva Fitková 1 x mesačne v nedeľu terén
14. Výtvarný krúžok Mgr. Katarína Platznerová, PhD. Po 13:10-15:10 č. 41
15. Šachový krúžok Mgr. Katarína Platznerová, PhD. Ut 14:00-16:00 č. 41
16. Budem bohatý Mgr. Alexandra Chovanová Ut 7:00-8:00; Št 7:00-8:00 č. 110
17. Pripravujeme sa na maturitu zo SJL Mgr. Zuzana Klimeková Po 13:30-14:30; Ut 13:30-14:30 č. 105
18. Objavujeme svet Mgr. Mária Vodnáková víkendy, popoludnia terén
19. Chémia prakticky Mgr. Mária Vodnáková St 7:00-8:00, Pi 7:00-8:00, St 13:00-14:00 podľa dohody LAB CHE1. Príprava na maturitu zo španielčiny pre úroveň B1 a B2

Náplň krúžku:
Počas celého roka si postupne prejsť a preskúšať všetky tematické okruhy maturitnej skúšky zo španielskeho jazyka úrovne B2.
Základné témy:
Rodina a spoločnosť
Domov a bývanie
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
Doprava a cestovanie
Vzdelávanie
Človek a príroda
Voľný čas, záľuby, životný štýl
Stravovanie
Multikultúrna spoločnosť
Obliekanie a móda
Šport
Obchod a služby
Krajiny, mestá a miesta
Kultúra a umenie
Knihy a literatúra
Človek a spoločnosť
Komunikácia a jej formy
Masmédia
Mládež a jej svet
Zamestnanie
Veda a technika v službách ľudstva
Vzory a ideály
Vzťahy medzi ľuďmi
Slovensko
Krajina, ktorej jazyk sa učím
 

2. Mladý reportér

Náplň krúžku:
Úvodná hodina, koncepcia časopisu na nastávajúci rok, Zadanie tematiky na číslo 1 (1 hod.)
Tvorba čísla 1 (4 hod.)
Jazykové korektúry čísla 1 (3 hod. )
Grafické korektúry čísla 1 (3hod.)
Finalizácia čísla 1 (3 hod.)
Tlač čísla 1 (1 hod.)
Zadanie tematiky na číslo 2 (1 hod. )
Tvorba čísla 2 (4 hod. )
Jazykové korektúry čísla 2 (3 hod.)
Grafické korektúry čísla 2 (3 hod.)
Finalizácia čísla 2 (3 hod. )
Tlač čísla 2 (1 hod. )
Zadanie tematiky na číslo 3 (1 hod.)
Tvorba čísla 3 (4 hod.)
Jazykové korektúry čísla 3 (3 hod. )
Grafické korektúry čísla 3 (3hod. )
Finalizácia čísla 3 (3 hod.)
Tlač čísla 3 (1hod.)
Zadanie tematiky na číslo 4 (1 hod. )
Tvorba čísla 4 (4 hod.)
Jazykové korektúry čísla 4 (3 hod. )
Grafické korektúry čísla 4 (3 hod.)
Finalizácia čísla 4 (3 hod.)
Tlač čísla 4 (1 hod.)

Celkový počet hodín : 60

3. Prvá pomoc v matematike

Náplň krúžku:
Hlavnou náplňou krúžku je opakovanie, prehlbovanie a precvičovanie učiva z matematiky.  Cieľom je ukázať žiakom, že matematika nemusí byť vždy len nezáživná, nudná a ťažká. Prostredníctvom  hier, hlavolamov a rôznych cvičení uvidieť matematiku aj z tej druhej strany, riešiť rozmanité matematické úlohy spôsobujúce ťažkosti. Práca v krúžku nie je zameraná iba na  typické školské úlohy, ktoré overujú  len rozsah zapamätaných vedomosti. Krúžok sa venuje riešeniu zaujímavých matematických problémov a úloh z praxe , zameriava sa aj na vyššie poznávacie schopnosti žiakov a  vo väčšej miere na čítanie s porozumením a matematické myslenie.
Matematický krúžok je určený nielen pre všetkých žiakov, ktorí majú problémy s matematikou ale i pre všetkých záujemcov matematiky, ktorí sa chcú zdokonaliť v riešení úloh z tematických celkov prebratých na vyučovaní, vyriešiť matematické hlavolamy, rozvíjať logické myslenie a dozvedieť sa viac o matematike a jej histórii.

Plán práce krúžku:
Október:
 • Dopravné predpisy v príkladoch (Poradie počtových operácií)
 • Zisti, čím som deliteľný (Pravidlá deliteľnosti N čísel 2,3,4,5,6,9,10-mi)
 • Niečo na niečo (Mocniny a odmocniny)
 • Logika v matematike (Výrok, negácia, pravdivostná hodnota) 
November:
 • Čísla v obchode (Desatinné čísla a operácie s nimi)
 • Písmená a znovu písmená (Výraz s premennou, operácie s výrazmi, vzorce)
 • Logicky to vyriešme (Riešenie slovných úloh s využitím výrokov)
 December:
 • Rovnováha a jej riešenie (Riešenie rovníc a ich sústav, slovných úloh)
 • Plánujeme na pozemku (Obvod, obsah rovinných útvarov)
 • Využime to, čo vieme (Úprava lomených výrazov)
 • Zatúlané písmeno v menovateli rovnice(Rovnice s neznámou v menovateli)
Január:
 • Trochu iné rovnice(Kvadratická rovnica, slovné úlohy)
 • Pracujeme s uhlomerom (Uhly)
 • Obraz mimo zrkadla(Zhodné zobrazenia v rovine)
Február:
 • Rovnováha v slovných úlohách(Riešenie rovníc v slovných úlohách)
 • Nerovnováha a jej zvláštne riešenie(Riešenie nerovníc)
 • Pohrajme sa s trojuholníkom a kružnicou(Vpísaná a opísaná kružnica)
Marec:
 • Funkcia nielen v bežnom živote (Definícia funkcie, graf, vlastnosti, druhy)
 • Estetika nezaškodí (Konštrukcia trojuholníka)
 • Postupujme pravidelne (Postupnosť aritmetická, geometrická)
 • Zväčšujeme, zmenšujeme (Podobnosť v rovine)
Apríl:
 • Aj trojuholníky majú špeciality (Trojuholník rovnostranný, rovnoramenný, všeobecný)    
 • Rovina a niečo v nej (Pytagorova, Euklidova veta)
 • Riešime naraz dve veci (Riešenie sústav 2 rovníc s dvoma neznámymi)
 • Dá sa to aj inak (Rôzne spôsoby riešenia danej úlohy)
Máj:
 • Priestor  a niečo v ňom (Objemy a povrchy telies)
 • Na čo prišli niektorí matematici (Pytagorova veta)
 • Divné čísla (Kombinačné číslo, vlastnosti, počítanie)
 • Kombinujme(Kombinatorika v slovných úlohách)
Jún:   
 • Čím nás trápil Maks a Klokan (Riešenie úloh matematických súťaží)
 • Moje nápady (Riešenie úloh z podnetu žiakov)

4. Nebojme sa programovania

Náplň krúžku:
Ciele a obsah krúžku:
- Zvýšenie čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov
- Rozvíjanie schopnosti kooperácie a komunikácie
- Rozvoj tvorivosti, logického myslenia, zodpovednosti, sebakritickosti a snahy o sebavzdelávanie
- Viesť žiakov k samostatnému a logicky správnemu uvažovaniu smerom k riešeniu problémových úloh
- Rozširovanie učiva z hodín informatiky, riešenie interaktívnych projektov
- Vysvetlenie prípadných nejasností, podrobnejšie a presnejšie riešenie časovo náročných úloh
- Ukážky rôznych spôsobov riešení jedného problému
- V prípade záujmu žiakov doplnkové písomné práce

Tematický celok (počet hodín)
Úvodná hodina (1)
Úlohy s veľkým počtom opakovaní (2)
Úlohy s neznámym počtom opakovaní (4)
Výroková logika (1)
Podmienené príkazy s viacerými podmienkami (4)
Úlohy s viacnásobným vetvením (4)
Úlohy s využitím logických premenných (4)
Práca s externými súbormi (5)
Programovanie interaktívnych projektov (15)
Programovanie jednoduchých hier (20)


5. Myslenie pre pokročilých

Náplň krúžku:
Činnosť krúžku je zameraná na riešenie náročnejších matematických príkladov z korešpondenčných súťaží Pikomat, Riešky a Maks, vždy z aktuálneho zadania, a rozvoj matematickej gramotnosti (žiaci z tercie a sekundy).
Starší žiaci (kvinta) budú riešiť príklady rozširujúce poznatky z hodín matematiky, hlavne z oblasti logiky, teórie čísel, pravdepodobnosti a kombinatoriky, príklady z matematickej olympiády (aktuálny aj staršie ročníky) a korešpondenčného matematického seminára.


6. Nemčina - jazyk a kultúra

Náplň krúžku:
Nemecká jeseň - návšteva filmového predstavenia v rámci prehliadky nemeckých filmov 70-tych a 80-tych rokov v kine Lumiére.
Stopy nemeckej kultúry v Bratislave – interaktívna prehliadka Bratislavy (projekt Goethe Institut)
Vianočná Viedeň – výlet
Múzeá vo Viedni - návšteva vybraných múzeí (podľa dohody so žiakmi)
Marchegg - nenáročná (cyklo)túra do prírodnej rezervácie Marchauen a Merchegg

Stretnutia v priestoroch školy – príprava exkurzií, premietenie nemeckých filmov v pôvodnomo znení s titulkami, stolové a slovné hry zamerané na podporu výuky NJ, záverečný kvíz o nemecky hovoriacich krajinách 


7. Slovenský jazyk a gramatika hravo

Náplň KRÚŽKU:
- Žiaci môžu prísť konzultovať zadania a vypracovanie domácich úloh
- Žiaci môžu konzultovať z dôvodu absencie na hodinách slovenského jazyka
- Žiaci môžu precvičovať problematické pravopisné javy
- Žiaci môžu rozdiskutovať problematiku z vyučovacích hodín
- Žiaci môžu docvičovať prednes liter. ukážok pred recitačnými súťažami
- Žiaci môžu konzultovať svoje literárne pokusy, opravovať pred odoslaním na literárne tvorivé
súťaže
- Žiaci sa môžu pripravovať na rôzne jazykové súťaže
- Žiaci môžu požiadať o dodatočný výklad neznámeho alebo problematického učiva
- Žiaci môžu diskutovať o svojich dojmoch z rôznych filmov a divadelných predstavení
- Žiaci môžu slobodne prezentovať svoje názory, predstavy a túžby, na ktoré neostal čas počas
vyučovacej hodiny

8. Páli Vám to?

Náplň krúžku:
1. Príprava na fyzikálne súťaže: fyzikálna olympiáda, Pikofyz, …
2. Problémové úlohy z matematiky aj fyziky.
3. Pokusy z fyziky


9. Svet cez objektív

Náplň krúžku:
OKTÓBER:
1.    Základné organizačné pokyny, definovanie obsahu a rozsahu krúžku
2.    Svetové a slovenské dejiny fotografie, druhy fotografií
3.    Významní predstavitelia fotografie, fotografie, ktoré zmenili svet
4.    Fotenie v daždi

NOVEMBER:
5.    Rozbor vlastných prác
6.    Jesenné fotenie
7.    Svetlo, expozícia, ostrosť, blesk, vyváženie bielej
8.    Základy práce s fotoaparátmi

DECEMBER:
9.    Súčasné trendy vo fotografovaní, selfie
10.    Rozbor vlastných prác
11.    Ukladanie snímok, veľkosť snímok, analóg, digitál
12.    Portréty

JANUÁR:
13.    Rozbor vlastných prác
14.    Reprodukcia a úprava snímkov
15.    Výpovedná hodnota fotografie – diskusia
16.    Koláž

FEBRUÁR:
17.    Príprava na prácu v teréne, práca so statívom
18.    Scenéria
19.    Rozbor vlastných prác
20.    Budovy

MAREC:
21.    Monochromatické fotky a výtvarné umenie
22.    Organizmy – rastliny
23.    Rozbor vlastných prác

APRÍL:
24.    Organizmy - živočíchy
25.    Rozbor vlastných prác
26.    Fotografia a umenie (realizácia záverečnej práce)
27.    Momentky

MÁJ:
28.    Rozbor vlastných prác
29.    Organizácia a realizácia výstavy záverečných prác
30.    Hodnotenie a sebahodnotenie, možnosti ďalšej práce

Poznámka: V prípade dobrého počasia bude krúžok prebiehať na rôznych miestach v prírode a v meste Bratislava. Žiaci budú vždy vopred informovaný a bude vyžiadaný informovaný súhlas rodičov.


10. Taller de teatro en español (španielske divadlo) - p. Alonso, p. Santiago

Naplň krúžku:
OKTÓBER:
-    Úvodné stretnutie: predstavenie divadelnej hry “Mi último suspiro” (Do posledného dychu), napísanej podľa autobiografie Luisa Buñuela.
-    Uvedenie do tematiky Študentského internátu  (Vysokoškolský internát, kde spolu bývali Luis Buñuel a Dalí )
-    Dejiny divadla: od staroveku až po súčasnosť
-    Divadelné techniky: pohybový výraza vykreslenie postavy

NOVEMBER:
-    Štúdium textov hry “Mi último suspiro”, úryvkov z rôznych dokumentov: autobiografia  Luisa Buñuela, Básnik v New Yorkuod Lorcu, Denníkyod Dalího, textyod Ramóna Gómeza de la Serna, Zorillu, Unamuna…
-    Divadelné techniky: pohybový výraz a vykreslenie postavy
-    Prvé nácviky hry “Mi último suspiro”

DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR
-    Nácviky hry “Mi último suspiro”

MAREC, APRÍL, MÁJ
Budú sa striedaťteória a praktické aktivity súvisiace s divadlom.
-    Film a divadlo
-    Literatúra a divadlo
-    Hudba a divadlo
-    Súčasné španielske divadlo

11. Počítam, preto viem...

Ciele a obsah krúžku:
- zvýšenie čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov
- rozvoj presnosti pri matematických úpravách a počtových operáciách
- rozvoj presnosti pri konštrukčných úlohách
- rozvoj schopnosti hľadania riešení – logické úlohy
- precvičovanie učiva z hodín matematiky, upevňovanie poznatkov a prehlbovanie matematických vedomostí a zručností študentov
- vysvetlenie prípadných nejasností, podrobnejšie a presnejšie riešenie časovo náročnejších úloh
- prepočítanie väčšieho počtu príkladov z jednotlivých tém, ukážka rôznych spôsobov riešenia jednej úlohy
- viesť študentov k samostatnému a logicky správnemu uvažovaniu smerom k riešeniu úloh a jeho následnej spätnej aplikácii v reálnych situáciách
tematický celok (počet hodín)
Úvodná hodina (1)
Planimetria – konštrukčné úlohy (20)
- množiny bodov daných vlastností (2)
- konštrukcie trojuholníka (4)
- konštrukcie štvoruholníkov (4)
- konštrukcia na základe zhodných a podobných zobrazení (6)
- problémové úlohy a hlavolamy s využitím geometrie (4)
Funkcie využívané pri riešení rovníc a nerovníc (29)
- lineárna funkcia a jej využitie pri riešení rovníc a nerovníc (5)
- kvadratická funkcia a jej využitie pri riešení rovníc a nerovníc (6)
- mocninná funkcia a jej využitie pri riešení rovníc a nerovníc (6)
- funkcie s absolútnou hodnotou (6)
- funkcie v slovných úlohách motivovaných praxou (finančná gramotnosť) (6)
Logika (8)
- Kryptogramy, algebrografy, alfametrické problémy a iné číselné hlavolamy (4)
- Magické štvorce, trojuholníky a iné geometrické útvary (4)
Záverečná hodina, zhrnutie získaných poznatkov (2)

12. Conversación en español (konverzácia v španielčine)

Náplň krúžku:
TEMAS Y HORAS (60 HORAS LECTIVAS)
Octubre
La familia (Rodina a spoločnosť ) 4h
La vivienda (Domov a bývanie) 4h
Noviembre
El cuerpo y la salud (Ľudské telo, zdravie) 4h
Viajes (Doprava a cestovanie) 4h
Diciembre
La educación (Vzdelávanie) 2h
Medio ambiente (Človek a príroda) 2h
La navidad (Vianoce) 2h
Enero
Tiempo libre (Voľný čas) 4h
Deporte (Šport ) 2h
Febrero
La alimentación (Stravovanie) 2h
La sociedad (Multikultúrna spoločnosť ) 2h
Los servicios (Obchod a služby) 2h
La moda (Obliekanie a móda) 2h
Marzo
Cultura y arte (Kultúra a umenie) 4h
Semana Santa (Velká noc) 2h
Abril
Libros y literatura (Knihy a literatúra) 2h
Medios de comunicación. (Masmédiá) 4h
Mayo
Los jóvenes y su mundo (Mládež a jej svet) 4h
El empleo (Zamestnanie) 2h
Junio
Lugares y viajes (Krajiny, mestá a miesta) 2h
Mi país (Moja Krajna) 2h
Verano y vacaciones (Leto a pradzniny) 2h

En este curso se trabajará especialmente las habilidades de comprensión y conversación. Está enfocado al habla de la lengua española en un ámbito cotidiano, por lo que se realizarán diferentes
escenas de la vida diaria en distintos ambientes. Los materiales a utilizar (textos, fotografías, libros de lectura, revistas, diccionarios, mapas, audiovisuales y fotocopias) serán proporcionados y elaborados por la profesora. La herramienta más importante en este curso es la capacidad de habla del propio alumno, lo cual se tratará de
perfeccionar para que el mismo sea capaz de valerse por sí solo en cualquier situación. Las clases se impartirán, a ser posible, en un aula multimedia para facilitar la conversación con ayuda de algunas imágenes y vídeos.

13. Turisticko-pohybový krúžok

Náplň krúžku:
1.    8.10.2017
2.    19.11.2017
3.    10.12.2017
4.    21.1.2018
5.    18.2.2018
6.    18.3.2018
7.    15.4.2018
8.    20.5.2018
9.    10.6.2018

8.10.2017
Vychádzka zo Železnej Studienky na Kačín, v prípade dobrého počasia opekačka, loptové hry, púšťanie šarkanov,...
Začiatok o 10.00 pod Červeným Mostom na Železnej Studničke, rozchod medzi 15-16.00 opäť pod Červeným Mostom.
Nezabudnúť si vhodnú obuv, oblečenie podľa počasia, niečo na jedenie, opekanie, vodu, loptu.

19.11.2017
Ľahká a nenáročná túra: Hrad Devín-Pod Devínkou Kobylou-Rovnica-Sandberg-Pod Devínskou Kobylou-Devín hrad.
Začiatok o 10.00 na parkovisku pod hradom Devín, koniec cca. 15-16.00.
Nezabudnúť si niečo na jedenie, vodu, oblečenie podľa počasia, vhodnú obuv, povieme si nejaké informácie o Karpatoch, Sandbergu...

10.12.2017
Korčuľovanie, zimný štadión O. Nepelu v Bratislave.
Stretnutie o 13.30 pred štadiónom, otváracie hodiny pre verejnosť sú od 14.00-16.00, rozchod o 16.30 pred štadiónom.

21.1.2018
Zraz o 10.00 na Železnej Studničke, pešo prejdeme na Kolibu a tam sa budeme sánkovať, bobovať, gulovať, spúšťať, prejdeme sa do „lanovkárne“ na teplý čaj
Koniec bude okolo 15tej, podľa počasia.

18.2.2018
Prechádzka po Svätojurskom náučnom chodníku. Ten poteší pôsobivými výhľadmi na Bratislavu. Cesta je príjemná, nenáročná (asi 4km) a v lese snáď nájdeme aj zabudnutý hrad Biely kameň
Výlet začneme pod kostolom svätého Juraja v Sv. Juri, tam sa dostaneme spoločne zo železničnej stanice v BA o 10.00 (podľa odchodu vlakov).
Príchod do BA na železničnú stanicu cca okolo 15tej.

18.3.2018
Výlet na Pajštún.
Stretnutie na zastávke Patrónka, okolo 10tej /podľa odchodu autobusu/ odtiaľ spoločný presun do Borinky.
Príchod do BA, okolo 16tej, opäť na zastávku Patrónka, treba sa vhodne a pevne obuť, obliecť podľa počasia, v prípade dobrého počasia si môžeme opekať.

15.4.2018
Výlet zo Smoleníc na najvyšší vrch Malých Karpát - Záruby, sem sa spoločne dostaneme zo železničnej stanice v BA, okolo 10.00, návrat najskôr o 17.30, je potrebné si zobrať dostatok jedla, vody, vhodnú obuv. Ak budeme mať šťastie, uvidíme aj vodopád, ktorý sa volá Občasný a to preto, lebo voda v ňom býva iba zjari a aj to iba po zime bohatej na zrážky. Je to jediný vodopád v Malých Karpatoch

20.5.2018
Výstup na Vápannú, tretí najvyšší vrch Malých Karpát.
Okolo 10.00 stretnutie na železničnej stanici /alebo na zastávke Patrónka či na Nivách/ a odtiaľ spoločný presun do Sološnice.
Je potrebné sa vhodne obuť a vziať si dostatok jedla a pitia. Návrat okolo 16tej.

10.6.2018
Asi o 10tej spoločný presun autobusom k Zochovej chate (1.15min), odtiaľ nenáročná prechádzka na Homoľu, pri skale Traja jazdci si budeme opekať, hrať loptové hry.
Návrat okolo 16-16.30 na autobusovú stanicu v BA. 

14. Výtvarný krúžok

Náplň krúžku:
Október:

-    Modelovanie
-    Mozaika
November:
-    Výroba šperkov
-    Výroba lapačov snov
December:
-    Tvorba kvetov z krepového papiera
-    Výroba vianočných ozdôb
Január:
-    Maľba na textil
-    Maľba na sklo
Február:
-    Práca s bavlnkami
Marec:
-    Zdobenie kraslíc
-    Akvarel
Apríl:
-    Quilling
-    Práca s drôtom
Máj:
-    Pletenie košíkov
-    Pletenie zo špagátu
Jún:
-    Modelovanie

15. Šachový krúžok

Náplň krúžku:
Október:

-    Základné zručnosti
November:
-    Pravidlá šachu
December:
-    Pravidlá šachu
-    Zápis šachovej partie
Január:
-    Otvorenie
-    Stredná hra
-    Koncovka
Február:
-    Tréningové úlohy
Marec:
-    Tréningové úlohy
Apríl:
-    Tréningové úlohy
Máj:
-    Tréningové úlohy
Jún:
-    Tréningové úlohy

16. Budem bohatý

Náplň krúžku:
Krúžok bude zameraný na osvojenie si základných ekonomických pojmov
Zistenie pravosti peňazí
Ako vypočítame hypotéku
Na čo sú dobré kreditné karty
Ako zarobiť na prvé darčeky...

Žiaci sa dozvedia odpovede na základné ekonomické otázky
Budú pracovať na svojom osobnom ekonomickom profile
V závere si vypracujú životnú os ekonomickej stability


17. Pripravujeme sa na maturitu zo SJL

Náplň krúžku:
- postupná príprava na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v čase mimo
vyučovania pozvoľnou, nenásilnou formou
- doplnenie študijného materiálu z predchádzajúcich ročníkov podľa okruhov na MS
- preopakovanie literárnovedných a jazykovedných pojmov, aplikovanie v praxi
- práca s textami, čítanie s porozumením, vypracovanie cvičných testov
- kompozícia, štylizácia vlastných textov podľa útvarov na PČIMS - precvičovanie
- precvičovanie gramatiky, pravopisu
- rozšírenie výkladu k literárnym  dielam potrebným na MS
- nácvik formy a obsahu „odpovedí“ na písomné i ústne MS 

18. Objavujeme svet

Náplň krúžku:
 • návšteva kultúrnych podujatí ( kino, divadlo...)

 • pobyt v prírode

 • športové aktivity

 • spoznávanie Slovenska...19. Chémia prakticky

Náplň krúžku:
 • počítanie príkladov z chémia, príprava na maturitu

 • jednoduché laboratórne práce, získanie laboratórnych zručností

 • príprava na príjmacie skúšky