Informácie o štúdiu

V školskom roku 2019/2020 sa otvoria:
 • 2 triedy prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania
  Kritériá prijímania budú zverejnené: do 1. februára 2019
  Podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ: do 20. februára 2019
  Termín prijímacej skúšky: 26. marec 2019
 • 1 triedu prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu
  Kritériá prijímania budú zverejnené: do 31. marca 2019
  Podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ: do 10. apríla 2019
  Termín prijímacej skúšky: 13. a 16. máj 2019
 • 1 trieda prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu
  Kritériá prijímania budú zverejnené: do 31. marca 2019
  Podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ: do 10. apríla 2019
  Termín prijímacej skúšky: 13. a 16. máj 2019

Päťročný  vzdelávací program bilingválneho vzdelávania:
(pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka základnej školy, tercie a kvarty osemročného vzdelávacieho programu)
     Bilingválna slovensko-španielska sekcia pripravuje žiakov
v päťročnom vzdelávacom programe  na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom. Vyučovacími jazykmi sú slovenský jazyk a španielsky jazyk.
V španielskom jazyku sa vyučujú od druhého ročníka predmety matematika, fyzika, chémia a biológia a v piatom ročníku geografia
a umenie a kultúra.
     V druhom ročníku pribudne žiakom tiež ako prvý cudzí jazyk – anglický jazyk.
     Maturitná skúška zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry sa vykonáva na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca
(o stupeň vyššej ako je úroveň B2 povinná na gymnáziách z cudzieho jazyka).
     Absolventi bilingválneho štúdia majú možnosť získať titul španielskeho maturanta – „Título de Bachiller“ a tiež odbornú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka na úrovni C1.
     Súčasťou učebného plánu je aj psychosociálny tréning
a onkologická výchova a je vytvorený dostatočný priestor na možnosť výberu voliteľných predmetov podľa záujmu a potreby žiakov v 4. a 5. ročníku.


Štvorročný  vzdelávací program:
(pre uchádzačov z 9. ročníka základnej školy)
    
     V štvorročnom vzdelávacom programe je zvýšená hodinová dotácia cudzích jazykov. Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk a druhým cudzím jazykom je španielsky jazyk. Školský vzdelávací program
je rozšírený o tretí cudzí jazyk (ruský alebo nemecký). Súčasťou učebného plánu je aj psychosociálny tréning a  výchova k zdraviu
a je vytvorený dostatočný priestor na možnosť výberu voliteľných predmetov podľa záujmu a potreby žiakov v 3. a 4. ročníku.


Osemročný  vzdelávací program:
(pre uchádzačov z 5.ročníka základnej školy)

     V osemročnom vzdelávacom programe je zvýšená hodinová dotácia cudzích jazykov. Prvým cudzím jazykom je španielsky jazyk a druhým cudzím jazykom je anglický jazyk. Školský vzdelávací program
je rozšírený o tretí cudzí jazyk (ruský alebo nemecký). Súčasťou učebného plánu je aj výchova k zdraviu a je vytvorený dostatočný priestor na možnosť výberu voliteľných predmetov podľa záujmu
a potreby žiakov v 7. a 8. ročníku.