Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia I


PK Jazyk a komunikácia v školskom roku 2018/2019 ponúka tieto exkurzie/akcie so žiakmi:

  • návšetva miestnej knižnice a oboznámenie sa  s fungovaním knižnice - žiaci prím
  • návšteva Univerzitnej knižnice v Bratislave pre maturantov
  • ponúka služby študovne SJL
  • čitateľský kútik v škole – Vezmi si knihu, dones knihu
  • pravidelné návštevy divadelných predstavení v SND, divadlách GUNAGU, ASTORKA, LUDUS a ďalších podľa záujmu žiakov
  • literárne víkendy pre literárne talenty 
  • návštevy aktuálnych podujatí SNG v Bratislave
  • návštevy čítačiek literatúry v rámci literárnych festivalov
  • aktívne sa budeme zapájať do literárnych súťaží

Predmetová komisia Slovenského jazyka a literatúry pravidelne organizuje návštevy bratislavských divadiel, aktuálnych výstav, kultúrnych podujatí

V tomto školskom roku sa môžete zapojiť do Olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry / bližšie info www. iuventa.sk (sú tam uverejnené aj súťažné texty z predchádzajúcich rokov)
Školské kolo Olympiády bude podľa pokynov organizátora. Informácie Vám podajú vaše pani profesorky SJ aL.

Zorganizujeme aj školské/ triedne kolá recitačných súťaží.
O termínoch Vás budú informovať p. profesorky SJ a L.

Aktívne sa zapojíme do 7. ročníka súťaže Vráťme knihy do škôl.

Žiaci prím, sekúnd, tercií a kvarty sa zúčastnia súťaže MLADÝ NOVINÁR.

Španielska bilingválna sekcia: 5-ročné štúdium
Ponúka:
- študijné plány od prvého po piaty ročník zastrešené medzinárodnou dohodou
- vysoký počet hodín španielskeho jazyka a v španielskom jazyku
v každom ročníku
- predmety vyučované v španielskom jazyku: MAT, FY, CHE, BIO, UKL, španielske reálie
- hispanofónni vyučujúci na hodinách vo vyučovacom jazyku
a v odborných predmetoch
- výmenný pobyt v Španielsku s družobnou školou 
- španielska študovňa s knihami, audio a DVD nahrávkami, filmami
a odborným materiálom k dispozícii každý deň
- rôzne celoslovenské a medzinárodné súťaže v španielskom jazyku
- divadelný krúžok a reprezentácia školy na národnom a európskom divadelnom festivale
- maturita zo španielskeho jazyka na úrovni C1
- možnosť získať titul španielskeho maturanta: “Bachiller”
- možnosť urobiť si zo španielskeho jazyka popri maturite aj štátnu skúšku
- možnosť získať štipendium na štúdium VŠ v Španielsku
Podmienky:
- ochota žiakov venovať svoj čas náročnému štúdiu
- každodenná domáca príprava žiakov na vyučovanie
- absolvovanie evaluačných skúšok na konci prvého a druhého ročníka

Ročník

Predmety v španielskom jazyku

Počet hodín týždenne

1.

 

Španielsky jazyk


Jazyk
(19 hodín)

 

20 hodín

Terminológia
(1 hodina)

2.

Španielsky jazyk

Gramatika
(5 hodín)

 

 

 

14 hodín*

Matematika

3 hodiny

Fyzika

2 hodiny

Chémia

2 hodiny

Biológia

2 hodiny

3.

Španielsky jazyk -lingvistika

4 hodiny

 

 

14 hodín*

 

Matematika

3 hodiny

Fyzika

2 hodiny

Chémia

2 hodiny

Biológia

3 hodiny

4.

+

maturita
zo slovenského jazyka
a literatúry

Španielska literatúra a kultúra

Umenie a kultúra

4 hodiny



1 hodina

 

 

 

14 hodín*

Matematika

3 hodiny

Fyzika

2 hodina

Chémia

2 hodina

Biológia

2 hodiny

5.

+

maturita
zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry
na úrovni C1

Španielska literatúra
a kultúra

4 hodiny

 

7 hodín*

+ voliteľné semináre
v španielskom jazyku

 

Geografia

1 hodina

História

2 hodiny

Semináre

(povinne voliteľné)

Španielske reálie
(4 hodiny)

Biológia
(2 hodiny)

Matematika
(2 alebo 4 hodiny)

Fyzika
(2 hodiny)

Chémia
(2 hodiny)

* presný počet hodín závisí od pridelenia počtu podporných hodín odborného predmetu v slovenskom jazyku

- účasť na výmenných pobytoch - partnerské stredné školy
Výmenný pobyt alebo po španielsky "intercambio" je asi tým najzaujímavejším, čo naša škola ponúka - my cestujeme
do Španielska, bývame v rodinách, spoznáme španielsku školu,mesto, kraj a  zúčastňujeme sa na vyučovaní, bývame v španielskych rodinách a potom španielski študenti prichádzajú k nám, kde im tiež pripravíme zaujímavý program pobytu.
- olympiády - každoročne usporadúvame Olympiádu v španielskom jazyku pre bilingválnu aj nebilingválnu sekciu, najlepší postupujú
do krajského a celoštátneho kola
- študovňa španielskeho jazyka a jej aktivity - študovňa je otvorená pre všetkých, ktorí majú chuť čítať a zdokonaľovať sa
v španielskom jazyku. Možno v nej nájsť množstvo diel významných španielskych autorov, ale aj novinky zo súčasnosti, slovníky, DVD filmy, atď