Vzdelávacia oblasť:
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra


V školskom roku 2018/2019 ponúkame žiakom nasledujúce akcie a exkurzie:

 • návšteva čističky odpadových vôd
 • návšteva výstavy emócií v Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA
 • návšteva Výstavy 21. august 1968 v Múzeu dopravy
 • návšteva česko-slovenskej a slovensko-českej výstavy na Bratislavskom hrade
 • návšteva Národnej banky Slovenska
 • návšteva spaľovne OLO
 • návšteva Umeleckohistorického múzea vo Viedni
 • návšteva Múzea holokaustu v Seredi
 • 3-dňová exkurzia po Národných parkoch Slovenska so zastávkami v Banskej Štiavnici a v Uhrovci
 • 3-dňová exkurzia do Krakova - Osvienčimu - Vieličky
Žiaci sa môžu zapojiť aj do nasledujúcich akcií:
 • charitatívna akcia Koza za koláčik na pomoc ľuďom v Afrike
 • Škola priateľská deťom (v spolupráci so Slovenským výborom UNICEF)
 • Týždeň modrého gombíka (v spolupráci so Slovenským výborom UNICEF)
 • zbierka výtvarných pomôcok pre detský hospic Plamienok
 • zbierka granúl a ryže pre psí útulok
 • vianočné pozdravy pre seniorov
 • Vianočná vločka – predaj pohľadníc UNICEF
 • Belasý motýľ – zbierka pre svalových dystrofikov
Žiakom taktiež ponúkame zapojiť sa do predmetových olympiád:
 • dejepisná olympiáda
  - predseda školskej komisie Mgr. Katarína Tóthová
 • geografická olympiáda
  - predseda školskej komisie RNDr. Zuzana Čuchorová
 • olympiáda ľudských práv
  - predseda školskej komisie Mgr. Zuzana Pravdová
 • Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike
  – školský koordinátor Mgr. Zuzana Pravdová
 • Medzníky 2. svetovej vojny
  – školský korodinátor Mgr. Miloš Tichý
Naším cieľom je pomôcť našim žiakom:
 • pri ich orientácii v priestore (geografia) a čase (dejepis)
 • porozumieť fungovaniu súčasnej spoločnosti (občianska náuka)
 • rozvíjať ich zručnosti a talent (výtvarná výchova, hudobná výchova)
 • formovať ich postoje, vystupovanie, názory a hodnoty (etická výchova, náboženská výchova, psychosociálny tréning)