Žiacka školská rada


Čo je cieľom ŽŠR?
- podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy
- umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy
- organizovať študentské akcie a súťaže
- organizovať finančné zbierky pre dobročinné účely
- realizovať verejnoprospešné projekty
- zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom

Študenti,zástupcovia ŽŠR, majú možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, podielať sa na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky.

ŽŠR je prepojením študentov s vedením školy.


Oblasti aktivít žiackej školskej rady
•    reprezentácia školy,
•    zbery, kultúrne aktivity, súťaže, výstavy, šport...,
•    vytvoriť priestor žiakom na prezentáciu svojich návrhov, organizovať aktivity rozvíjajúce ich vlohy a záujmy,
•    spolupráca s organizáciou UNICEF-besedy a prezentácie, Týždeň modrého gombíka, realizácia projektu Škola priateľská k deťom-nadstavbová časť,... /www.unicef.sk /
•    Deň narcisov,
•    práca na ekologických projektoch,
•    študijné výsledky-problematika prípravy spolužiakov na vyučovanie,
•    medziľudské vzťahy; problémy vo vzájomnej komunikácii medzi spolužiakmi a jej úroveň,
•    kultúrnosť a estetika prostredia, čistota i výzdoba interiéru aj exteriéru školy,
•    otázky záškoláctva, šikanovania, kyberšikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu, diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu,
•    otázky ľudských práv a práv dieťaťa, výchova k ľudským právam v triede a v škole, aby sa stala integrálnou súčasťou  celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv,
•    prevencia HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami-besedy s psychológom, resp. lekárom, celoslovenská kampaň ČERVENÉ STUŽKY/www.cervenestuzky.sk/,
•    aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
•    využívanie školského rozhlasu,
•    školský časopis,
•    Detský čin roka,
•    vyhlasovanie žiaka/žiačky roka s uverejnením jeho fotografie
na nástenke ŽŠR aj na webe školy-galéria osobností našej školy.

Plán dlhodobých aktivít realizovaných priebežne počas celého školského roku:
 výchova k tolerantnosti, inakosti žiakov
 výchova k solidarite, humánnosti žiakov
 podieľanie sa na mimoškolskej činnosti a realizácii mimoškolských podujatí
 iniciovanie školskej záujmovej činnosti
 spolupráca s časopisom S.R.O
 predkladanie návrhov na zveľadenie priestorov školy

Forma stretnutí: - členovia ŽŠR sa budú stretávať podľa potreby
a závažnosti problémov a skutočností určených na prerokovanie
a schválenie (avšak aspoň raz do dvoch týždňov).

Predkladaný plán činnosti ŽŠR je orientačný, počas školského roka ho možno doplniť či zmeniť podľa podmienok a potrieb školy.


Plán bol schválený žiackou školskou radou 
Predsedníčka žiackej školskej rady: Martina Ježovičová V.AS   
Plán bol schválený riaditeľkou školy, RNDr. Marcelou Dlugošovou