Žiacka školská rada


Čo je cieľom ŽŠR?
- podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy
- umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy
- organizovať študentské akcie a súťaže
- organizovať finančné zbierky pre dobročinné účely
- realizovať verejnoprospešné projekty
- zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom

Študenti,zástupcovia ŽŠR, majú možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, podielať sa na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky.

ŽŠR je prepojením študentov s vedením školy.


Oblasti aktivít žiackej školskej rady
•    reprezentácia školy,
•    zbery, kultúrne aktivity, súťaže, výstavy, šport...,
•    vytvoriť priestor žiakom na prezentáciu svojich návrhov, organizovať aktivity rozvíjajúce ich vlohy a záujmy,
•    spolupráca s organizáciou UNICEF-besedy a prezentácie, Týždeň modrého gombíka, realizácia projektu Škola priateľská k deťom-nadstavbová časť,... /www.unicef.sk /
•    Deň narcisov,
•    práca na ekologických projektoch,
•    študijné výsledky-problematika prípravy spolužiakov na vyučovanie,
•    medziľudské vzťahy; problémy vo vzájomnej komunikácii medzi spolužiakmi a jej úroveň,
•    kultúrnosť a estetika prostredia, čistota i výzdoba interiéru aj exteriéru školy,
•    otázky záškoláctva, šikanovania, kyberšikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu, diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu,
•    otázky ľudských práv a práv dieťaťa, výchova k ľudským právam v triede a v škole, aby sa stala integrálnou súčasťou  celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv,
•    prevencia HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami-besedy s psychológom, resp. lekárom, celoslovenská kampaň ČERVENÉ STUŽKY/www.cervenestuzky.sk/,
•    aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
•    využívanie školského rozhlasu,
•    školský časopis,
•    Detský čin roka,
•    vyhlasovanie žiaka/žiačky roka s uverejnením jeho fotografie
na nástenke ŽŠR aj na webe školy-galéria osobností našej školy.

Plán dlhodobých aktivít realizovaných priebežne počas celého školského roku:
Výchova k tolerancii
Výchova k solidarite
Výchova k humánnosti
Spolupráca s S.R.O
Spolupráca s Fuň rádiom
Predkladanie návrhov na zlepšenie činnosti školy
Predkladanie návrhov na skrášlenie školy


Forma stretnutí: každý týždeň cez VP v jedálni alebo operatívne aj častejšie

Predkladaný plán činnosti ŽŠR je orientačný, počas školského roka ho možno doplniť či zmeniť podľa podmienok a potrieb školy.


Plán bol schválený žiackou školskou radou 
Predseda : Klimentová Adela 3.BS
Podpredseda: Denisa Vadócová 3.BS  
Plán bol schválený riaditeľkou školy, RNDr. Marcelou Dlugošovou