Aktuáln

Výchovné poradenstvo

Na našej škole pôsobí vo funkcii výchovnej poradkyne RNDr. Zuzana Čuchorová , vo funkcii školskej psychologičky PhDr. Dagmar Kubíčková a koordinátorkou prevencie je Mgr. Andrea Matuláková.  Úzko spolupracujú a svoju činnosť zameriavajú
na starostlivosť o žiakov v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie.

Prečo máme výchovnú poradkyňu ?
Výchovná poradkyňa (VP) - RNDr. Zuzana Čuchorová
 •  poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
 • sprostredkuje prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiakov
 • usmerňuje výchovno-vzdelávacie aktivity školy v súlade s výchovou
  v duchu humanizmu a predchádzania všetkých foriem rasovej diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd z roku 1990 a Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Prečo máme školskú psychologičku ?

Školská psychologička (ŠP) -PhDr. Dagmar Kubíčková
 • pomáha študentom prekonávať problémy, ktoré ich trápia:
  • vzdelávacie problémy - nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motivácia k učeniu, tréma
   a strach zo skúšania, poruchy učenia, integrácia žiakov
   so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémami, voľbu vysokej školy
  • osobné problémy - adaptačné problémy pri nástupe do školy, nezačlenenosť v triede, konflikty so spolužiakmi a priateľmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti a neistoty
 • pomáha rodičom pri výchovných a študijných problémoch
  a pri školskej integrácii dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Prečo máme koordinátora prevencie ?
Koordinátor prevencie (KP) - Mgr. Andrea Matuláková
 • v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity  ako súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno - výchovné konzultácie žiakom
  a ich zákonným zástupcom
 • monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť  školy
  pri dlhodobom systematickom sledovaní  a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie), v spolupráci so školskou psychologičkou
 • sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou
 • venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladal' zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu
  a vzniku drogovej závislosti
 • informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcovo činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnosti  využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí
 • v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje
  s výchovným poradcom v škole a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie
  a pedagogicko-psychologickou poradňou, ktoré poskytujú metodickú pomoc
 • permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť
  a spôsobilosti koordinovať a plniť úlohy primárnej prevencie
  v škole.